[ چهار شنبه 30 مرداد 1392برچسب:,

] [ 11:30 ] [ Donya ]

[ ]

آخه رو چه اصولی بعضیا میخندن رو لپاشون ۲ تا حفره ایجاد میشه ؟

چرا ما میخندیم پرانتز باز میشه؟

[ چهار شنبه 30 مرداد 1392برچسب:,

] [ 11:29 ] [ Donya ]

[ ]

مامانم میگه پسرم همینجوری که نشستی پا اینترنت

این تخم مرغارم بزار زیرت جوجه شن…

احساس مسئولیت که نداری حداقل حس پدری رو تجربه کن !

[ چهار شنبه 30 مرداد 1392برچسب:,

] [ 11:16 ] [ Donya ]

[ ]

[ شنبه 26 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:51 ] [ Donya ]

[ ]

حملهههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ شنبه 26 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:50 ] [ Donya ]

[ ]

بیاین ادامه یه دقیقههههههههه بدووووووووووووووییییین


ادامه مطلب

[ شنبه 26 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:45 ] [ Donya ]

[ ]

ﮐﻠﯿﻤﺎﻧﺠﺎﺭﻭ : ﻋﻠﯽ ﺩﺍﯾﯽ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﺩﺭ
ﺯﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮﯾﻢ ! ﺍﻭﻧﺠﺎﺭﻭ !
ﺿﺎﻣﻦ ﺁﻫﻮ : ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺁﻫﻮ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺑﮑِﺸﯿﻢ ﺁﻫﻮ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
... ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ : ﺭﻭﺑﺎﺕ ﻣﺸﻬﺪ ﺭﻓﺘﻪ
ﻧﻠﺴﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻻ: ﻧﻠﺴﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻭﺳﻂ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ
ﻗﻤﻘﻤﻪ : ﭖَ ﻥ ﭖَ ﻗﻢ ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩﻩ
ﺍﻧﺒﺮ : ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﺮﻁ ... ﺭﻑ ﮎ ... ﻧﻨﺪﻩ ﺍﺳﻬﺎﻝ !
ﺧﻠﻮﺹ : ﺧﺮﻭﺱ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻋﻠﯽ ﺩﺍﯾﯽ ﺍﯾﻨﺎ
ﺷﻬﺎﺏ ﺣﺴﻴﻨﻲ : ﺷﻬﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎﻱ ﻣﺤﺮﻡ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ
ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎﺕ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺤﺸﻬﺎﯼ ﺭﺍﯾﺞ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﯿﻤﯿﺪﺍﻧﺎﻥ
ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ : ﻓﺮﺩ ﺩﯾﭙﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺎﺗﯿﮏ ﺯﺩﻩ
 
من از قمقمه خوشم اومده پ ن پ قم هالیووده خخخخخخخخخ

[ شنبه 26 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:40 ] [ Donya ]

[ ]

بیااااااااااین ادامه تا بخونینششششششش


ادامه مطلب

[ شنبه 26 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:35 ] [ Donya ]

[ ]

ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ، ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﮔﻔﺖ:

آقا ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﮔﻮﺵ ﺭﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯿﺪﻧﺪ؟

ﮔﻔﺘﻢ: عزیزم ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ...ﮔﻮﺷﺘﻮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ،ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺰﺍﺭﻧﺶ ﺗﻮ ﻭﺍﯾﺘﮑﺲ ... ﺑﻌﺪﺵ ﺑﺎ ﻧﺦ ﻭ ﺳﻮﺯﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﺪﻭﺯﻧﺪﺵ |:

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺵ ﺣﺪﻗﻪﺯﺩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺪ ... ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﯼ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﭘﺪﺭﺑﭽﻪ ﺳﺮ ﻧﺮﺳﻪ :|

ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺍﻡ ....ﻧــﻪ!! کودک ازاري دارم :دي

[ شنبه 26 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:25 ] [ Donya ]

[ ]

فکر کن رفتی حموم

حولت یادت رفته!

داد می زنی: یکی حوله منو از رو تختم بده...

در یکم باز میشه یه دستی حوله رو میده بهت...

می گیری، تشکر می کنی... خودتو خشک می کنی... لباس می پوشی...

دستتو که میذاری رو دستگیره درو باز کنی بیای بیرون یادت میفته همه مهمونین و تو تو خونه تنها بودی...!!!

حستو بگوووووووو..........

 من اگه تو اون لحظه سکته نکنم در حمومو قفل ميکردمو همونجا ميموندمو بعد سکته ميکردم خخخخخخ

[ شنبه 26 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:24 ] [ Donya ]

[ ]

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ :

 ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ؟

 ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻡ،

 ﺳﻘﻒ ﮔﻔﺖ : ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ!

 ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮔﻔﺖ : ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮ!

… … ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ : ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ!

 ﺁﻳﻴﻨﻪ ﮔﻔﺖ : ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﻴﻨﺪﻳﺶ!

 ﺗﻘﻮﻳﻢ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺵ!

 ﺩﺭ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻳﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫُﻞ ﺑﺪﻩ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺰﻥ!

 ﺯﻣﻴﻦ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺗﻨﯽ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻛﻦ!

 ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ، ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﮔﻔﺖ : ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺨﻮﺍﺏ !!

[ شنبه 26 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:21 ] [ Donya ]

[ ]

ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻫﺴﺖ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻣﻮ ﻭﺭ

ﺩﺍﺭﻡ...؟.ﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻫﺴﺖ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ

ﺯﯾﺘﻮﻧﯽ ﮐﻨﻢ...؟.ﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻫﺴﺖ

ﺗﻮﻧﯿﮏ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ...؟.ﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ

ﻫﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺭﺑﯽ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﻢ...؟.ﻧﻪ

ﻣﺎﻣﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﻣﯿﮕﯽ ﻧﻪ....

ﻣﻦ 18ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪﻫﺎ. ﻣﺎﻣﺎﻥ؛ ﺁﻩ

ﻓﺮﺷﺎﺩ،ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎ ﺧﻔﺖ ﮐﻨﻢ فریاد

[ شنبه 26 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:19 ] [ Donya ]

[ ]

منشور اخلاق

   اگر کسی به شما سنگی پرتاب کرد، 

   یک گل به سمت او بیندازید 

    فقط،

 حواستون باشه گل توی یه گلدون سنگی ای چیزی باشه

 لهش کنيد کصصافطو:)))))))

[ شنبه 26 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:18 ] [ Donya ]

[ ]

بـا پسرخاله ام داشـتیم مـیرفتیم جـلو درشون، کـارداشـت...

بـعد،رسـیدیم جـلو درگـفت: حـرکـتو نـگا! مـرگه مـن نـگا کـن ایـنجارو ...

پسرخاله ام زنـگه خونشونو زد بـعد آبجیش آیفونو بـرداشـت ...

قـبل از ایـنکه آبجیش چـیزی بـگه سـریع گُفت: کـیه؟

آبـجیشم هـُول کـرد گـُفت :مـَنم :(((

بـعد سـریع درو بـاز کـرد :((((((((

خـدا وکـیلی نـیم سـاعـت دراز کـشیده بـودیم تـو پـیاده رو داشـتیم قـهقهه مـیزدیـمااااا

[ شنبه 26 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:12 ] [ Donya ]

[ ]

[ چهار شنبه 23 مرداد 1392برچسب:,

] [ 10:10 ] [ Donya ]

[ ]

[ چهار شنبه 23 مرداد 1392برچسب:,

] [ 10:6 ] [ Donya ]

[ ]

یه روز یه چینی میره بالای کوه داد میزنه :
چین چن چوننننننن اووییییییییی وااااا چانگ چونگ
کوه هم جواب میده اووووووووووو خیلی سخت بود کثافط |: یه بار دیگه تکرار کن
 
 قهقههخندهنیشخند

[ چهار شنبه 23 مرداد 1392برچسب:,

] [ 9:49 ] [ Donya ]

[ ]

یه قانونی هست که میگه :

همیشه یه آهنگ توی پِلی لیستت هست که همیشه ازش رد میشی
اما هیچ وقت پاکش نمی کنی!

[ چهار شنبه 23 مرداد 1392برچسب:,

] [ 9:37 ] [ Donya ]

[ ]

یه چند روزی بود که ضبط ماشین یکی در میون کار میکرد . بازش کردم تا خودم یکمی توشو سرویس کنم . وقتی دوباره بستمش فهمیدم چرا بابام میگفت : پسرم میخوای تو دست نزن . دستت کثیف میشه هااااااا . . . .

[ دو شنبه 21 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:13 ] [ Donya ]

[ ]

[ دو شنبه 21 مرداد 1392برچسب:,

] [ 14:32 ] [ Donya ]

[ ]

سلوم دوستان ببخشید این هفتمین روزیه که من مریضم حالم خوب نبود حال و حوصله ی وبگردی و اپ و ... نداشتم ولی الان دیگه بهترم تاحالا اینقدر طول نکشیده بود وقتایی که مریض میشم؛میومدم نظر ها رو ولی تایید میکردم : اجی حدیث تو از همه با معرفت تری عزیزم 7روز نبودم هیشکی هیچی نگفت اونم این وبلاگ که هرروز یا لااقل یه روز درمیون اپ میشه عزیزم بوس بوس ولی تو حالمو پرسیدی میسی

ببخشید حتی نتونستم پیستی درمورد عید بذارم و عیدو بهتون تبریک بگم فک میکنم الان هم بگم بد باشه اخه نزدیکه چن روز ازش گذاشته پس همینجوری میگم:

عید سعید فطر مبارک!!!!!

[ دو شنبه 21 مرداد 1392برچسب:,

] [ 14:27 ] [ Donya ]

[ ]

[ دو شنبه 14 مرداد 1392برچسب:,

] [ 19:10 ] [ Donya ]

[ ]

خدا وجود نداره!

استاد سر کلاس گفت کسی خدا رو دیده؟ همه گفتند :  نه  !! 

 استاد گفت کسی صدای خدا را شنیده ؟ همه گفتند : نـــــه  !! 

استاد گفت کسی خدا را لمس کرده؟ همه گفتند : نــــــــــه  !! 

.

     استاد گفت پس خدا وجود ندارد 

.

یکی از دانشجویان بلند شد و گفت :

کسی عقل استاد را دیده ؟ همه گفتند :  نـــــه  !!!

 کسی صدای عقل استاد را شنیده ؟ همه گفتند : نــــــــه !!!

 کسی عقل استاد را لمس کرده ؟ همه گفتند :  نــــــــــــــــه !!!

 دانشجو گفت پس استاد عقل نداره !!! 

[ دو شنبه 14 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:42 ] [ Donya ]

[ ]

بیاین ادامه تا ببینین خانوما چقد کم توقع هستن

بیاین دیه زووووووووووووووووووووود


ادامه مطلب

[ دو شنبه 14 مرداد 1392برچسب:,

] [ 15:25 ] [ Donya ]

[ ]

[ دو شنبه 14 مرداد 1392برچسب:,

] [ 14:55 ] [ Donya ]

[ ]

زني به دوستش گفت: من تا حالا سه بار ازدواج كردم
دوست : شوهر اول رو چطور از دست دادي؟
زن: قارچ سمي خورد مرد
دوست: شوهر دوم چي؟
زن: قارچ سمي خورد مرد
دوست: شوهر سوم؟؟
زن: شكستگي گردن
دوست: چرا؟؟؟
زن: چون قارچ نمي خورد ؛))

[ دو شنبه 14 مرداد 1392برچسب:,

] [ 14:55 ] [ Donya ]

[ ]

 

یه مغازه هست که روش نوشته اسنک اسنک کتلت...

 

کاش پول داشتم مغازه ی بغلش رو میخریدم و مینوشتم "کتلت به گوشم"

 

[ دو شنبه 14 مرداد 1392برچسب:,

] [ 13:50 ] [ Donya ]

[ ]

یکی بیاد پوشک کودک درونمو عوض کنه

من بلد نیستم! گند زده به وجودم…!

[ دو شنبه 14 مرداد 1392برچسب:,

] [ 13:34 ] [ Donya ]

[ ]

اوفففف …. اینم افتاد

باید یکی دیگه رایت کنم !

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

[ دو شنبه 14 مرداد 1392برچسب:,

] [ 13:33 ] [ Donya ]

[ ]

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

[ دو شنبه 14 مرداد 1392برچسب:,

] [ 13:31 ] [ Donya ]

[ ]

دفاتر ازدواج به علت کسادی اعلام کردند

با هر ازدواج دائم یک ازدواج موقت هدیه بگیرید!

.

.

.

.
هیچ کس تنها نیست حتی همسر اول

[ دو شنبه 14 مرداد 1392برچسب:,

] [ 13:14 ] [ Donya ]

[ ]

یه دعا میکنم همه بگین آمین…

خدایا تو این ایام دم عیدی, صورت هیچ جوونی جوش نزنه!!

[ دو شنبه 14 مرداد 1392برچسب:,

] [ 11:52 ] [ Donya ]

[ ]

دوتا احسان بغله هم:

www.ehsanalikhaniiii.ir

هردوم چه خنده میکینن . بگین مام بخندیم خو!!!!!!

[ دو شنبه 14 مرداد 1392برچسب:,

] [ 11:50 ] [ Donya ]

[ ]

عاشق اون دسته از پسرا هستم که :
به یه دختری میگن :
کسی اذییتت کرد به خودم بگو !
دختره هم میگه :
عزیزم یکی اذیتم کرده و فحشم داده !
پسره میگه :
ولشون کن گلم، مریضن !!!
خولامصبا شما که حوصله ندارین چرا الکی میگین!؟

[ شنبه 12 مرداد 1392برچسب:,

] [ 18:31 ] [ Donya ]

[ ]

بقول یکی از حدیثهای معروف،که می فرماید :

 

در هر پست هفتاد ثواب است
یک ثواب به نگارنده خواهد رسید،شصت و نه ثواب به نظر دهنده!

پس ای نظر دهندگان بدانید و آگاه باشید:

كه هر پستی كه در سر راهتان قرار میگیرد فرصتی است برای جمع آوری ثواب

[ شنبه 12 مرداد 1392برچسب:,

] [ 18:29 ] [ Donya ]

[ ]

[ شنبه 12 مرداد 1392برچسب:,

] [ 18:25 ] [ Donya ]

[ ]

[ شنبه 12 مرداد 1392برچسب:,

] [ 16:37 ] [ Donya ]

[ ]


نیا باران زمین جای قشنگی نیست!من از اهل زمینم خوب می دانم که گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد و پروانه راهم دوست می دارد.........

ببخشید قبلا این بالایی رو نوشته بودم ولی الان اصلاحش میکنم .... بیاین ادامه تا کاملشو بخونین


ادامه مطلب

[ چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:,

] [ 10:48 ] [ Donya ]

[ ]

عکس نوشته های طنز خرداد 92

[ چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:,

] [ 10:43 ] [ Donya ]

[ ]
دخترک 6ساله که سرطان داشت

قبل از ورود به اتاق عمل با چشمای لرزون روبه پرستار گفت:

من مامان بابام پول ندارن...میشه قبل از عمل بمیرم....

 

بیایدبرای همه کودکان سرطانی دعا کنیم...

 

باقراردادن این مطلب توی وبلاگتون تعداد بیشتری

برای کودکان سرطانی دعا میکنند...

[ چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:,

] [ 10:34 ] [ Donya ]

[ ]

هرچند الان تابستونه و از امتحان خبری نی ولی اینو موقع امتخانا بخونین جواب میده خخخخخخخخخخخخخخخ

 

دعای جدید امتحان:

الهی اردکنی پاستا ترمی.

و حافظا من مشروطی

و فلجا استادی و انزل برفی من السماء و لغوا
امتحانی،

اللهم اجلس فی بغلنا تلمیذ خرخوننا و اجعل اطرافنا مراقب گاگولنا،آمین D:

 

[ چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:,

] [ 10:29 ] [ Donya ]

[ ]

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻭ ﯾﻬﻮ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﺳﻄﺶ... ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ
ﺍﺷﻐﺎﻟﻪ، ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ... ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺻﺒﺮ
ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﻭﻥ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﻤﯿﺸﻪ،
ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺍﻭﻥ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺷﻐﺎﻟﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﺯﻧﮓ
ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﻮ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﯽ...
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺍﺷﻐﺎﻟﻪ...
ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺻﺒﺮﺵ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺯﻧﮓ
ﺑﺰﻧﻪ....ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺻﺒﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭﯼ ﺍﯾﻦ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﻩ....
ﺧﻮ ﻻﻣﺼﺐ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ! ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ
ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﭼﺮﺍ ﺭﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ
ﺭﮊﻩ ﻣﯿﺮﯼ ؟؟

[ چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:,

] [ 10:22 ] [ Donya ]

[ ]

[ چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:,

] [ 10:21 ] [ Donya ]

[ ]

[ چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:,

] [ 10:15 ] [ Donya ]

[ ]

سوال:جمع اژدهاچی میشه؟

جواب:وای چقدر اژدها؟

اژدهایان؟

اژدهایون؟

اژدهاجات؟

اژدهاها؟

چندین اژدها؟!!!!!

نه بچها واقعاجمع اژدهاچی میشه؟؟؟؟!!!!!

[ چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:,

] [ 10:13 ] [ Donya ]

[ ]

2735b1284c7388cdac7bed819e2becfa-425

اول خودم شروع میکنمممممممم:

دنیا

< آ > بدین

[ چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:,

] [ 10:12 ] [ Donya ]

[ ]

http://ap1.persianfun.info/img/92/1/faghat_dar_iran_10/306527_473459426019454_1177930155_n.jpg

[ چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:,

] [ 9:59 ] [ Donya ]

[ ]

[ چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:,

] [ 9:49 ] [ Donya ]

[ ]

خدایا یک ماه روزه میگیریم تا حال فقرا رو درک کنیم

یک ماهم کلی پول بده تا حال اغنیا رو درک کنیم !!

[ چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:,

] [ 9:48 ] [ Donya ]

[ ]

طرف بهم پی ام داده : " من خیلی هـــــاتــــم !!!

" خو ینی چی...!؟ ینی گرمشه؟؟؟؟

فوتش کنم من ؟

[ چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:,

] [ 9:34 ] [ Donya ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه